Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

آشنایی با حیوانات، رنگهای اصلی، اشکال متفاوت از دیگر آموزش های این پازل است.

دکمه های تعبیه شده بر روی این نوع پازل، جاگذاری را برای کودک آسان تر کرده و درضمن باعث تقویت پنجه های دست می شود. کودک با دقت در شکل هر قطعه باید جای مناسب برای آن را بر روی تخته چوبی پیدا کرده و جاگذاری آن نماید.

آشنایی با حیوانات، رنگهای اصلی، اشکال متفاوت از دیگر آموزش های این پازل است.

درجه دشواری: ساده

گروه سنی: 2 سال

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی