Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

مخاطبين اين كتاب با راهكارهاي غلبه بر غم و اندوه و افسردگي و مهار آنها آشنا مي‌شوند و يكي از نكات تأكيدي اين كتاب تعاطي و داشتن ارتباط با گروه خويشاوندان و دوستان و ايجاد روابط گرم و صميمي با آنهاست كه موجب آرامش روح و روان شده و زاويه نگاه اينگونه افراد را به زندگي تغيير ذاذه و موجب حضور پررنگ‌تر و ملموس تر آنها در جامعه مي گردد.

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی