Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

دارینوش

فهرست کتاب ها

عباس باقری

مدیریت دگرگونی

یکی از نکات اساسی واصلی این کتاب این است که مدیریت هرشرکت،موسسه،سازمان،جامعه وحتی خانواده فرایندایفای همزمان چهارنقش است که با یک دیگرناسازگارند.ازهمین روی هیچ مدیری،حتی اگردرایفای بعضی ازاین نقش ها قوی ونابغه باشد فهرگزنخواهدتوانست به تنهایی هرچهارنقش رابه طور هم زمان وبه نحومطلوب وبرای همیشه ایفا کند.ازآن جاکه فقدان هریک ازاین نقش ها،بدون تردید،سبب بروزنوعی سوءمدیریت قابل پیش بینی ی شود،برای مدیریت با کیفیت همکاری گروهی ازمدیران با سبک های متفاوت ومتضادضروری است تا با کمک یک دیگربتوانندچهار نقش ناسازگار رادرسازمان تحت مدیریت خود ایفا کنند.این موضوع درقالب گفت وگوی بین استادودانشجودرچهارده بخش مطرح وبررسی می شودبه شکلی که درپایان این کتاب به همان سادگی که می توان مربع راازدایره تشخیص داد،می توان انواع سبک های مدیریتی رانیزشناسایی وارزیابی کرد.

  • ۲۶۰۰۰ ریا لقیمت:


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی