Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

بازی و سرگرمی

بازی فواید بسیار دارد که می‌توان آن‌ها را به اختصار در سه بخش بیان کرد.
۱) جسمانی
۲) عقلانی
۳) اجتماعی و عاطفی
بازی به طور عام و بازی های پرورشی به طور خاص در کودکان از اهميت ويژه ای برخوردار است . بسياری از والدين می پندارند که بازی تنها با هدف گذراندن وقت برای کودک و ايجاد سر گرمی برای او طرح ريزی می شود . در صورتی که می توان گفت سهم عظيمی از هويت و تجارب کودک دراین بازی ها کسب می شود .
کودک در بازی نقش های مختلف را تجربه می کند و خود را در شخصيت های متفاوت با وظايف خاص آن تجسم می کند . حتی در تخيل خود با دوستان خيالی خود ارتباط برقرار می کند و هر گونه وقايع محيطی را در ارتباطات خيالی خود تجربه می کند .
احترام به تخيلات کودک و همراه شدن با احساسات او به نوعی احترام به شخصيت اوست. کودک در اين هم احساسی ها هويت و خود پنداره خود را شکل می دهد و در صورت احساس ارزشمندی تخيلات خود ، در مورد شخصيت و نفس خويش احساس ارزش می کند.

فهرست محصولات

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

تقویت ذهن کودک با جاگذاری قطعات در جای صحیح

  • ۱۵۰۰۰۰ ریا لقیمت:

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

آشنایی با حیوانات، رنگهای اصلی، اشکال متفاوت از دیگر آموزش های این پازل است.

  • ۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

 استفاده از دکمه های تعبیه شده روی قطعات این پازل باعث تقویت پنجه های دست کودک شده و ضمن آشنایی با محصولات مزرعه، هماهنگی چشم و دست را به همراه خواهد داشت.

  • ۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۷۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۳۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۶۰۰۰ ریا لقیمت:

----

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۶۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۶۰۰۰ ریا لقیمت:


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی